Dnešní datum: 29. 04. 2017   Vyhledat  
| Hlavní stránka | Základní organizace | www.zeleni.cz | Chci být členem | Kontakty a vedení KO |
  Hlavní menu
PenzionyČeská Kanada ubytováníKomorníkUbytování větší skupinyPenziony Jižní ČechyChalupa turistikaRybolov ChataPenzion KunžakChata StrmilovChata Jindřichův HradecChata Jižní ČechyApartmány Jižní ČechyChata Česká Kanada

  Informace
Stránky krajské organizace SZ - Královéhradecký kraj

správce webu:
Martin Hanousek
zc.inelez@kesuonah.nitram


RSS

  Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Krajské volby 2008

* Volební program Strany zelených Královéhradeckého kraje pro krajské volby 2008

Vydáno dne 16. 09. 2008V tomto článku naleznete zrácenou verzi našeho volebního programu pro krajské volby - kompletní 44 stránkový program s doplňujícími informacemi naleznete ZDE.

Přehled kapitol:

Krajina – pečujeme o jedinečné dědictví

Je naší povinností toto dědictví dobře spravovat a předat nepoškozené další generaci


Návrat lososa do povodí Orlice
Strana zelených bude podporovat obnovu tahové cesty lososa do povodí Orlice. Ve spolupráci s MŽP, Českým rybářským svazem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a dalšími chceme prosadit konkrétní projekt návratu lososa do povodí Orlice.

Omezení výstavby na „zelené louce“
Strana zelených bude podporovat využívání ploch a objektů opuštěných starých průmyslových areálů, tzv. brownfields.

Zdravé lesy – přírodě blízké druhové složení lesů
Budeme podporovat, aby lesní hospodaření v lesích respektovalo ekologické funkce lesa, zvyšovalo se zastoupení původních druhů dřevin a vzrostl počet smíšených lesů s hospodařením blízkým přírodě.

Útulky pro společenská zvířata (psi, kočky…)
V současné době je v Královéhradeckém kraji naprosto nedostatečná síť útulků pro psy, kočky a další společenská zvířata. Podpoříme proto rozšíření kapacity útulků tak, aby byly vytvořeny důstojné podmínky pro zvířata v nouzi.

Řeky pro život
Strana zelených Královéhradeckého kraje bude aktivně prosazovat, aby naše řeky byly „řekami pro život“. Chceme přispět k nápravě chyb minulosti a obnově přírodních procesů a také zabránit prosazení technických záměrů, které by současný neutěšený stav vodních a mokřadních ekosystémů dále prohlubovaly či konzervovaly.

Podpora třídění odpadů a prevence vzniku odpadů
Budeme se zasazovat o podporu projektů na snížení produkce netříděného komunálního odpadu. Podpoříme zvýšení třídění odpadu a využívání bioodpadů.

Protipovodňová ochrana – přírodě blízkým způsobem
Budeme podporovat přírodě blízká protipovodňová opatření, např. budeme podporovat přirozené rozlivy a revitalizace toků spojené s obnovou retenčních schopností niv.

Ochrana zdrojů pitné vody
S projevy klimatické změny se v našem kraji začínají objevovat konflikty při zajištění zdrojů pitné vody, (např. prameniště Litá jako vodní zdroj pro Hradec Králové). Strana zelených bude podporovat environmentálně šetrné projekty, které budou pečovat o vodní zdroje, např. systémy dotací podzemních vod.

Barokní krajina Kuksu jako památka UNESCO
Strana zelených bude k ochraně historického dědictví a krajinného rázu podporovat záměr na vyhlášení komponované barokní krajiny Kuksu za památku UNESCO.

Znát svůj kraj a vědět, co chránit
Strana zelených Královéhradeckého kraje bude podporovat biologické průzkumy Královéhradeckého kraje.

Podpoříme vznik Chráněné krajinné oblasti Poorličí
Krajina Poorličí, přírodního parku Orlice, je nedoceněným krásným a hodnotným koutem našeho kraje, který si zaslouží lepší organizaci ochrany. Strana zelených proto podpoří vypracování studie CHKO Poorličí a bude podporovat vyhlášení této chráněné krajinné oblasti.

Odborné vzdělávání úředníků a veřejnosti
Strana zelených bude podporovat smysluplné projekty odborného vzdělávání úředníků, kteří vykonávají státní ochranu přírody a krajiny. Stejně tak podporujeme zvyšování ekologické gramotnosti široké veřejnosti.

Podpora občanské společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi
Občanskou společnost, veřejnost a neziskové organizace vnímáme jako pilíř demokracie. Strana zelených bude podporovat veřejnost v účasti ve správních řízeních a v účasti na utváření krajské politiky, a to nejen životního prostředí. Budeme podporovat předběžné diskuze s veřejností i odborníky o zamýšlených záměrech majících vliv na ochranu přírody a krajiny, aby se předcházelo zbytečným nedorozuměním plynoucím z nedostatku informací.

Regionální rozvoj: Malý neznamená slabý. Malé obce – naše priorita

V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně 335 973, jich žije v obcích pod 10 000 obyvatel.


Naší prioritou jsou menší sídla
Přes 60 % obyvatel v našem kraji žije v obcích pod 10 000 obyvatel. Rozdíl mezi kvalitou života ve městech a na venkově se v posledních letech zvětšuje.
Charakteristickým rysem venkovských oblastí je postupné stárnutí a vylidňování. Vyšší míru nezaměstnanosti ve venkovských oblastech způsobuje kromě citelného nedostatku stabilizovaných podnikatelských subjektů poskytujících pracovní příležitosti také nízká mobilita za prací zejména z důvodu nedostatečné dopravní obslužnosti. Rozvoj periferních příměstských oblastí umožňuje cestování mladých lidí, většinou lépe kvalifikovaných, do větších sídel. Z toho vyplývá také celková nižší úroveň vzdělanosti venkovských obyvatel oproti městským.
Dalším problémem některých venkovských lokalit je kvalita a nízká dostupnost poskytovaných zdravotních, sociálních a dalších občanských služeb, malá podpora základního školství, zúžená nabídka kulturních a sportovních aktivit a sféra spolkových činností.

V čem chceme pomoci našemu kraji
 • transparentní rozdělování financí do regionů
 • propojení zájmů obcí, spolků a podnikatelské sféry
 • zlepšení dopravní obslužnosti a komunikací
 • vyvážení šetrného cestovního ruchu po celém kraji
 • podpora projektů snížení produkce komunálního odpadu a projektů využívání odpadů k efektivní a šetrné výrobě energie
 • podpora zavádění pěstování a zpracování technických a energetických plodin využitelných v regionu
 • zlepšení spolupráce institucí v Královéhradeckém kraji
 • podpora mezinárodní spolupráce

Pojmenujeme největší problémy
Své úsilí a všechny dostupné prostředky chceme věnovat především vyřešení těchto problémů:
 • dopravní obslužnost –rekonstrukce komunikací II. a III. třídy, lepší koordinace IREDO
 • grantová politika kraje – chceme sladit potřeby obcí, neziskových organizací a dalších subjektů a podle toho formulovat nové tituly; současně posílit finanční alokaci.

Zodpovědné nakládání s financemi
Velké neprůhledné akce typu rekonstrukce krajského úřadu („Pivovaru“) odebírají prostředky na rozvoj kraje jako celku. Stavba stála přes 1 miliardu korun. Za tuto částku by se například dalo opravit cca 1 000 km silnic třetí třídy či místních komunikací. Navíc nás čeká splácení úvěru, což je pro budoucnost kraje poměrně velká zátěž, která limituje řadu rozvojových věcí. Nejsme přesvědčeni, že tento ohromný projekt byl zcela bez problémů. Chceme se v budoucnu zaměřit na transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky.

Další zadlužení kraje a další obdobný projekt, např. rekonstrukce Kuksu na konferenční centrum, by bezesporu omezily budoucí rozvoj regionů.


Školství a vzdělávání: Kvalitní vzdělání něco stojí

Školství je jednou z našich priorit – jsme si vědomi, že je třeba podporovat jej nejen politicky, ale i finančně.

Reforma vzdělávání
Budeme prosazovat lepší organizační a finanční podmínky pro probíhající reformu vzdělávání. Podpoříme větší informovanost veřejnosti o proměně škol.

Mateřské školy
Chceme mít dostatečnou síť mateřských škol odpovídající demografické potřebě a udržet jejich stávající kvalitu.

Základní školy
Podpoříme rozvoj otevřených komunitních škol. Chceme takovou školu, která pracuje na principu otevřenosti. Aktivním zapojováním rodičů a občanů a budováním partnerství se zlepšuje sociální klima školy i místní komunity.

Podpoříme co nejširší zavádění inovativních prvků a metod do vzdělávání v tradičních školách.
Budeme se zasazovat o udržení škol na vesnicích, kde škola není jenom institucí poskytující vzdělání, ale plní i funkci kulturního a společenského centra obce.

Nebráníme se vzniku alternativních škol. Každý má právo vybrat pro své dítě takové vzdělávání, které odpovídá životnímu stylu rodiny.

Mimoškolní aktivity
Zasadíme se o co největší dostupnost mimoškolních aktivit ve městech a obcích kraje.

Střední školství
Chceme otevřené střední školy, které se budou podílet na celoživotním vzdělávání obyvatel všech věkových kategorií. Tyto školy budou poskytovat krátkodobé kurzy k získání konkrétních dovedností i k získávání dalších kvalifikací a zkoušek nutných k výkonu určitých povolání.

Odborné učňovské školství má v naší zemi tradici. Nedopustíme jeho zánik. Podpoříme aktivity vedoucí ke zkvalitnění těchto škol.

Studentům nematuritních odborných škol chceme umožnit větší prostupnost mezi učebními obory.
Nutnou podmínkou je partnerství středních odborných škol s místními podniky.
Připouštíme nutnost profilace některých stávajících středních škol.

Krajské granty
Oceňujeme současné působení kraje v oblasti grantové politiky ve školství a zasadíme se o jeho další zkvalitnění.

Budeme prosazovat kvalitní projekty, do nichž se budou školy moci zapojit. Při zadávání programů budeme respektovat specifika jednotlivých zařízení. Se zapojením do projektů metodicky pomůžeme mateřským školám, málotřídkám a menším školám, které dosud mají potíže s náročnou administrací projektů.

Vysokoškolské vzdělávání
Podpoříme univerzitní vzdělávání. Nabídneme partnerství kraj – univerzita při řešení široké škály společných problémů regionu i univerzity. Podporujeme rozšíření oborů vysokých škol do dalších měst kraje.

Škola jako centrum dění v obci nebo městské čtvrti
 • Podporujeme vzdělávání pro udržitelný život a ekologizaci provozu škol. Podporujeme využití místních potravin a biopotravin ve školním stravování.
 • Chceme větší zapojení obcí a měst v kraji do projektů ekologické výchovy, hnutí zdravých měst, místní Agendy 21, programu obnovy venkova a dalších činností podobného zaměření.
 • Podpoříme síť středisek ekologické výchovy a ekologických informačních a poradenských středisek pro občany a podnikatele.
 • Výchova k udržitelnému životu je nutná ve všech věkových kategoriích, dospělé nevyjímaje.

Neziskové organizace
Podpoříme rozvoj neziskových organizací a vzdělávacích agentur různého zaměření, které pomáhají organizacím i jednotlivcům v nejrůznějších oborech lidské činnosti.
Podpoříme sociální programy pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel.


Otevřeností veřejné správy proti korupci!

Prosazením konkrétních opatření, která zvýší transparentnost rozhodování a hospodaření, se omezí prostor pro korupční jednání.

Průhledné rozhodování
SZ si klade za cíl při svém působení v krajském zastupitelstvu plnit konkrétní opatření zvyšující transparentnost rozhodování a hospodaření místních samospráv v kraji i orgánech zastupitelstva kraje. Přiblížením a zpřístupněním procesů rozhodování umožníme dokonalejší informační servis občanům;   tato otevřenost zároveň omezí prostor pro korupční jednání.

Zpřístupnění všech informací týkajících se veřejné správy na internetových stránkách krajského zastupitelstva a oficiálních webech měst a obcí.
Mezi tyto informace patří:
 • Úplné a přehledné zveřejňování informací o jednání volených orgánů (s výjimkou ze zákona nezveřejnitelných údajů). Mezi zveřejňované informace patří: program zasedání a podklady k jednání, přijatá usnesení a zápis ze zasedání (vč. nepřijatých usnesení, průběh diskuse, jmenovitý přehled všech hlasování, interpelace zastupitelů a odpovědi na ně). Z jednání by měl být pořízen audio či video záznam zveřejňovaný na webu. Obdobně chceme zveřejňovat také informace z výborů zastupitelstva, z rady a komisí rady. Internetové stránky by měly zajistit prostor pro diskusi a alternativní názory.
 • Za vhodné opatření proti možným spekulacím s pozemky považujeme zveřejňovaní informací, které se týkají se územního plánování. Ty by měly být doplněny o informace o plánovaných či projednávaných změnách včetně jejich historie. Zvláštní důraz klademe na informace o vyhlášených výběrových řízeních a veřejných soutěžích. Tedy termíny zadání a ukončení, složení výběrové komise, hodnocení jednotlivých nabídek včetně jejich zveřejnění, odůvodnění vítězné nabídky.
 • V neposlední řadě také požadujeme zveřejňovat informace o firmách, které jsou plně i částečně zřízeny obcemi či krajem včetně složení řídících orgánů a dozorčích rad spolu s často neopodstatněnou výší odměn.
 • Motivačním řešením pro zlepšení obsahu internetových stránek měst a obcí v kraji je vytvoření speciálního fondu či dotačních titulů pro obce ze strany krajského úřadu. Z těchto peněz by bylo možné financovat např. školení zaměstnanců jednotlivých obcí, kteří zpracovávají oficiální městské weby, spolufinancovat nové hlasovací zařízení či alespoň financovat demonstraci těchto zařízení v jednotlivých městech, či metodicky vést a spolupodílet se na tvorbě těchto webů.

Otevřenost jednání
Prosazujeme veřejná jednání komisí a výborů zastupitelstev. Neveřejná jednání chápeme pouze jako výjimku z obvyklého stavu, a to pouze na základě přesného vymezení důvodů a procesu pro neveřejné jednání (například při projednávání citlivých osobních údajů).

Pro zefektivnění práce úřadů považujeme za nezbytné provést jejich personální i ekonomické audity. Veřejná správa musí být otevřená směrem k občanům, ale i vyšší složky k nižším (informovanost malých obcí o připravovaných velkých projektech, informovanost mezi jednotlivými úřady...).

Bezbariérovost úřadů
K tématu otevřenosti veřejné správy řadíme i bezbariérový přístup k úřadům pro handicapované občany (konstrukční zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí, „mluvící“ majáčky pro nevidomé…).


Doprava s respektem k přírodě – víme, jak na to

Jsme přesvědčeni, že zvyšování mobility nemusí být nutně na úkor životního prostředí.

Nejen dálnice jsou cesty, kam mají směřovat finance
Jsme znepokojeni stavem silnic nižší třídy a domníváme se, že finance by měly směřovat nejen do dálnic, ale i do zlepšení stavu komunikací nižší úrovně.

Podpora nákladní železniční dopravy
Strana zelených bude podporovat využívání nákladní železniční dopravy a zlepšování infrastruktury včetně atraktivní nabídky pro její využívání. Budeme podporovat rekonstrukci železniční trati do Vrchlabí a případně zavedení nákladního železničního expresu Mladá Boleslav – Vrchlabí.

Usměrněme kamiony
Řada obcí je po zavedení mýtného nadměrně zatěžována kamiony, které se snaží cestou po silnicích nižší třídy vyhnout jeho placení. Strana zelených bude podporovat vymezení kamionových koridorů, tj. tras, kterými budou kamiony mít povolen průjezd, a omezení jízdy kamionů na silnicích nižší třídy.

Český ráj – národní poklad, nikoliv dopravní koridor
Krajinné, přírodní a kulturní hodnoty turistického regionu Český ráj považujeme za součást neopakovatelného mezinárodního kulturního a přírodního dědictví a za natolik hodnotné, že zcela odmítáme jakékoliv návrhy realizace R 35, které by ho poškozovaly. Odmítáme variantu R 35, která by procházela středem Českého ráje. Budeme dbát na to, aby trasování dálnice R 35 bylo hledáno a otevřeně projednáno za účasti místních občanů na spolurozhodování.

Obnova železnice jako spojení s polskými přáteli
Strana zelených bude prosazovat obnovu zaniklých železničních spojení s Polskem. Jako zásadní vidíme obnovu a rekonstrukci železniční trati Broumov – Scinawka Srednia, která pomůže obnovit osobní dopravu mezi Polskem a Českou republikou a bude mít pozitivní vliv na životní prostředí tím, že zamezí přepravě štěrku z nedalekého lomu po silnici a tuto přepravu převede na železnici. Podporujeme i obnovu trati Náchod – Kudowa-Zdroj.

Podpora konkurenceschopnosti hromadné dopravy
Strana zelených bude podporovat kvalitní železniční spojení a všechny racionální a životnímu prostředí významně neškodící projekty podporující železnici.
Jako příklad uvádíme:
 •  zdvoukolejnění trati Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
 • zlepšení spojení Náchod – Jaroměř – Hradec Králové – Jaroměř, tj. tunel Vysokov
 • zrychlení spojení (HK -) Jaroměř – Trutnov – Svoboda n. Úpou (elektrifikace a rekonstrukce trati), které je již v tuto chvíli naprosto nekonkurenceschopné silniční dopravě
 • podporu spojení s turisticky atraktivními místy (Trutnov – Adršpach; podpora spojení Hradec Králové – Český ráj /Jičínsko/)

Zlepšení železničního spojení do Prahy
Podporujeme zlepšení železničního spojení do Prahy, např. realizaci tzv. Libické spojky – výstavbou cca 2,5 km trati lze dosáhnout zkrácení trasy o cca 4,5 km a úspory cca 5 minut.

Podpora šetrné cyklistiky
Strana zelených bude výrazně podporovat rozvoj šetrné cyklistiky jako ekologického způsobu dopravy.

Nechceme, aby se Královéhradecký kraj stal křižovatkou Evropy
Domníváme se, že dálnice D 11 má sloužit především našim občanům, a nikoliv jako atraktivní tranzitní cesta Evropou pro nákladní dopravu. Právě k tomu by ale mohlo dojít v důsledku jejího zbytečného předimenzování.

Proto Strana zelených Královéhradeckého kraje souhlasí s dostavbou dálnice D 11 jako čtyřproudové do Jaroměře. V trase Jaroměř – Trutnov podporujeme výstavbu dvouproudové silnice s územní rezervou pro další dva pruhy, která se vyhne obcím. Dvouproudová varianta při výrazně nižších dopadech na životní prostředí a výrazně nižší ekonomické náročnosti je s rezervou plně kapacitně dostačující i při převedení nákladní dopravy z Náchodska.


Energetika: Šetrná energie neznamená drahá energie

Chceme podporovat takové využívání energie, které bude skutečně a dlouhodobě ekonomické.

Větrné elektrárny
Královéhradečtí zelení budou podporovat výstavbu větrných elektráren jen v těch oblastech, kde nedojde jejich instalací k narušení krajinného rázu, nenastane možnost ohrožení zdraví lidí z hlediska hlukové zátěže a kde pro jejich instalaci budou výhodné větrné podmínky.

Jako nevhodné se nám zdají zamýšlené výstavby v oblasti Orlických hor a podhůří, naopak se nebráníme jejich výstavbě v průmyslových zónách a podél hlavních dopravních tahů, tak jak je to běžné v zemích západní Evropy.

Krajský energetický výbor
V současné době má krajský úřad několik výborů, mezi nimiž ovšem chybí výbor energetický. přestože v jiných krajích je to běžný. To jako zelení vnímáme jako problém, který svým vstupem do krajského zastupitelstva hodláme změnit. Energetický výbor by měl plnit především tyto úkoly:
 • zkonkretizovat a upřesnit dokument územní energetické koncepce s ohledem na současnou potřebu Královéhradeckého kraje
 • fungovat jako důležitý poradní orgán pro rozhodování krajských úředníků v důležitých strategických rozhodnutích v oblasti energetiky
 • fungovat také jako poradní orgán pro občany, obce, města i malé a střední podnikatele v případě realizace konkrétních projektů (od vhodnosti vlastního návrhu až po financování)
 • vyznačit vhodné lokality pro stavbu zařízení na výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, voda, tepelná čerpadla)
 • pravidelně informovat občany o dotačních titulech v oblasti energetiky, které mohou využívat

Podpora čerpacích stanic na zemní plyn CNG
Vzhledem k neustále rostoucím cenám benzínu a nafty je třeba hledat alternativní zdroje coby konkurenta nejen ekologického, ale i ekonomického. V současné době vidíme jako nejschůdnější rozšíření CNG dopravy, a to jak v sektoru veřejném, tak i soukromém. Nejkritičtějším momentem pro rozvoj pohonu na zemní plyn je velmi malý počet stávajících plnicích stanic. Rádi bychom nastavili pro potenciální investory v této oblasti takové podmínky, aby pro ně byl provoz CNG stanic ekonomicky zajímavý. Slibujeme si od toho rozšíření stávající sítě plnicích stanic, a tím i rozmach tohoto pohonu.

Dotační tituly
V současné době existuje hned několik dotačních titulů na instalaci či rekonstrukci ekologických zdrojů vytápění a zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a to jak pro občany, tak i pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelský sektor.

Zasadíme se o lepší informovanost voličů o možnostech získání těchto dotací. Podpoříme jejich zachování i další rozšiřování např. tak, aby bylo možné žádat o dotaci na ekologické vytápění pro novostavby.

Programové priority SZ v oblasti zdravotnictví

Zelení iniciují vytvoření zákona o neziskových organizacích, který by umožňoval fungování zdravotnických zařízení formou „not for profit“.

Principy fungování neziskových organizací
 • Neziskovost - jakékoliv výnosy bude neziskovka používat pro svůj provoz a další rozvoj
 • Průhlednost hospodaření a nakládání s majetkem, princip veřejnosti jako jeden z aspektů kontroly
 • Odpovědnost členů statutárních orgánů
 • Kontrola hospodaření neziskové organizace
 • Diverzifikace činnosti neziskovek - především ve zdravotnictví, sociální a kulturní sféře - fungovaní ve veřejném zájmu
 • Daňové úlevy

Zelení prosazují vznik a rozvoj koncepčně definované decentralizované „páteřní“ sítě zdravotnických zařízení

Zelení prosazují zpřístupnění informací o zdravotnických zařízeních a kvalitě jimi poskytovaných služeb.

Zelení podporují posílení vlivu státu, krajů a pojišťoven na tvorbu reálné zdravotní politiky tak, aby byly respektovány reálné potřeby pacientů a byla garantována kvalita a dostupnost zdravotní péče.

Zelení prosazují posílení vlivu krajů na strukturu poskytované péče ve vazbě na konkrétní potřeby občanů a ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. (např. formou organizování veřejné soutěže na objem základní zdravotní péče na území kraje nebo případně i přes hranice kraje a v rámci přeshraniční spolupráce ve státě sousedícím s ČR.)

Zelení prosazují definování standardů zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Strana zelených nahlíží na systém zdravotní péče z pozice pacienta. Prosazujeme důslednější ochranu důstojnosti a práv pacienta, posilovat vliv a postavení pacienta v systému zdravotní péče.

Podpora a ochrany veřejného zdraví. Preventivní programy, ochrana před hlukem, znečištěním ovzduší, vody a potravin.
 • Zdravotní výchova a osvěta
 • Podpora zdravého životního stylu, aktivního přístupu ke zdraví a nemoci

[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Strana zelených KHK | Poslat emailem | Vytisknout článek

  Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!


 
Užitečné a zajímavé odkazy
Úřední deska Královéhradeckého kraje


Neziskové organizace:

...a další:
Děti Země
Arnika
Greenpeace
Hnutí Brontosaurus
Hnutí Duha
K-centra
Přátelé přírody
Svoboda zvířat

Problematika spalovny Opatovice:
Podrobnosti najdete na našich stránkách ZDE nebo Stránkách petičního výboru
Další odkazy na problematiku


Econnect - portál občanského sektoru

EkoList po drátě

CHKO a NP v kraji:
NP Krkonoše
CHKO Český ráj
CHKO Orlické hory
CHKO Broumovsko

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.